El Grup d’Etnomusicologia

Equip: Coordinació actual Isabel Llano Camacho i Sara Revilla Gútiez. Coordinació prèvia Josep Lluis Lancina, Ana María Alarcón Jiménez i Josep Martí [+info]

1                                                                  Dibux d’Andrés Alarcón Jiménez

[CAT ESP ENG]
El Grup de Treball d’Etnomusicologia de l’ICA està format per investigadors i investigadores interessats en la música com a fet social. Aquest espai es planteja com a punt d’encontre dels diversos apropaments que, des d’àrees d’estudi com l’Antropologia, la Sociologia, els Estudis Culturals, els Sound Studies, els Popular Music Studies i la Musicologia, fan de la pràctica musical un objecte d’estudi multidimensional i simbòlic. L’Objectiu principal del grup és fomentar la discussió i el debat en torn a les funcions de l’esmentada pràctica en la construcció i interpretació de les relacions i processos socials, en una diversitat de contexts.

La dinàmica de treball plantejada consistirà en reunions de caràcter mensual amb format de sessions de debat i taules rodones, així com eventuals simpòsiums de durada més llarga. A cada una de les sessions, es convidarà un investigador/a que introduirà una temàtica susceptible de generar un debat de caràcter més ampli i comparatiu.

1

[CAT ESP ENG]
El Grupo de Trabajo de Etnomusicología del ICA está formado por investigadores e investigadoras interesados en la música como hecho social. Este espacio se plantea como punto de encuentro de los diversos acercamientos que, desde áreas de estudio como la Antropología, la Sociología, los Estudios Culturales, los Sound Studies, los Popular Music Studies y la Musicología, hacen de la práctica musical un objeto de estudio multidimensional y simbólico. El objetivo principal del grupo es fomentar la discusión y el debate en torno a la función de esta práctica en la construcción e interpretación de las relaciones y procesos sociales, en una diversidad de contextos.

La dinámica de trabajo planteada consistirá en reuniones de carácter mensual en formato de sesiones de debate y mesas redondas, así como eventuales simpósiums de más duración. A cada una de las sesiones se invitará a un investigador/a que introducirá una temática susceptible de generar un debate de carácter amplio, transversal y comparativo.

1

[CAT ESP ENG]
The ICA Ethnomusicology Group aims to provide a forum for researchers interested in music as a complex socio-cultural phenomenon. This space is proposed as a meeting point for scholars working from different perspectives including (in addition to Ethnomusicology) Anthropology, Sociology, Cultural Studies, Sound Studies, Popular Music Studies, Music Theory, Music Psychology, and Musicology. The main goal of the group is to encourage discussion and debate on musical practices in a variety of contexts.

The proposed working-dynamics will consist of monthly meetings in the form of debate sessions and roundtables, as well as future symposiums of longer duration. At each of these sessions, a scholar will be invited to introduce and inquire into a topic of her or his choice, which will be followed by questions and discussion.