Ana María Alarcón Jiménez

[CAT ESP ENG]
Ana María Alarcón Jiménez va néixer a Bogotà, Colòmbia. És Doctora en Etnomusicologia per l’Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md), de la Universitade Nova de Lisboa. Ha realitzat cursos de doctorat en el Departament d’Etnomusicologia del Graduate Center de la la City University of New York (CUNY), on va ser becada amb la President’s Fellowship. Alarcón-Jiménez va obtenir el seu Mestratge en Música: Estudis Crítics/Pràctica Experimental a la Universitat de Califòrnia a San Diego, on va ser guardonada amb la Beca Miguel Vélez i on ha impartit, com a professora assistent, cursos de grau de Música d’Àsia Pacífic, Música Africana, Música dels Estats Units , i del Legat del Qin (classe teòrica / pràctica). Va inicià els seus estudis de llicenciatura en Història i Fagot a la Universitat Nacional de Colòmbia i transfereix aquesta doble titulació a la Universitat d’Arkansas, on es va graduar amb honors Magna Cum Laude en Música i Estudis d’Amèrica Llatina. Alarcón Jiménez ha realitzat treball de camp a Galícia i ha treballat com a assistent d’investigació per al Projecte Europeu El Celtismo y sus repercusiones en la música de Galicia y el Norte de Portugal, del qual deriva una monografia editada en la que va contribuir amb el capítol “Un nuevo mundo musical: el Festival Internacional do Mundo Celta en Ortigueira”. Va ser creadora, productora i locutora radial (88,3 KXUA) del programa de música japonesa “Hougaku”. És cofundadora del FAT Experimental Music Festival de Burgos, Espanya. Els seus interessos musicals i d’investigació actuals abasten temes que van des de l’aplicació de teories d’Amèrica Llatina sobre la auto-construcció de l’habitatge fins a la producció musical, la música i la improvisació i la música, la joventut i el desenvolupament rural. Les seves publicacions s’han centrat en el Noise japonès, en la circulació musical entre Japó i la diàspora okinawense a l’Argentina, i a l’especialització de la música gallega a Ortigueira, Galícia. Actualment viu a Barcelona i és investigadora visitant a l’Institut Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques.

[CAT ESP ENG]
Ana María Alarcón Jiménez nació en Bogotá, Colombia. Es Doctora en Etnomusicología por el Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md), de la Universidade Nova de Lisboa. Realizó cursos de doctorado en el Departamento de Etnomusicología del Graduate Center de la City University of New York (CUNY) donde fue becada con una President’s Fellowship. Alarcón-Jiménez obtuvo su Maestría en Música: Estudios Críticos/Prácticas Experimentales en la Universidad de California en San Diego, siendo ganadora de la Miguel Vélez Scholarship y dando los cursos de pregrado Música de Asia y Oceanía, Música Africana, Música de Los Estados Unidos, y el Legado del Qin (clase teórico/práctica) como profesora asistente. Inició sus estudios de pregrado en Fagot e Historia en la Universidad Nacional de Colombia y transfirió esta doble licenciatura a la Universidad de Arkansas, institución de la que se graduó con honores Magna Cum Laude en Música y Estudios Latinoamericanos. Alarcón Jiménez ha realizado trabajo de campo en Galicia. Trabajó como Investigadora Asistente para el proyecto europeo El Celtismo y sus repercusiones en la música de Galicia y el Norte de Portugal, del cual derivó una monografía editada a la que contribuyó con el capítulo “Un nuevo mundo musical: el Festival Internacional do Mundo Celta en Ortigueira”. Fue productora y locutora radial (KXUA 88.3) del programa de música japonesa “Hougaku”. Es co-fundadora del Festival de Música Experimental FAT, en Burgos, España. Sus intereses musicales e investigativos actuales abarcan temas como la aplicación de teorías latinoamericanas sobre la autoconstrucción de la vivienda a la producción musical, música e improvisación y música, juventud y desarrollo rural. Sus publicaciones se han centrado en el Noise japonés, en la circulación musical entre Japón y la diáspora okinawense en Argentina, y en la espacialización de la música gallega en Ortigueira, Galicia. Actualmente vive en Barcelona y es Investigadora Visitante en el Instituto Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

[CAT ESP ENG]
Ana María Alarcón Jiménez was born in Bogota, Colombia. She is a Doctor in Ethnomusicology from the Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md), of the Universidade Nova de Lisboa. She took Ph.D. classes at the Department of Ethnomusicology of the Graduate Center, City University of New York (CUNY) where she was awarded a President’s Fellowship. Alarcón-Jiménez obtained her Master’s Degree in Music: Critical Studies / Experimental Practices at the University of California in San Diego, being awarded the Miguel Vélez Scholarship and giving undergraduate courses as a T.A. such as Music of Asia and Oceania, African Music, Music of the United States, and The Lore of the Qin (theoretical / practical class). She started her undergraduate studies in Bassoon and History at the National University of Colombia and transferred this double major to the University of Arkansas, an institution where she completed a B.A. Magna Cum Laude in Music and Latin American Studies. Alarcón Jiménez has done field work in Galicia. She worked as an Assistant Researcher for the European project Celticism and its repercussions in the music of Galicia and Northern Portugal. In the context of this project, she wrote a chapter (for an edited volume) entitled “A New Music World: the International Festival of the Celtic World of Ortigueira”. For two years she produced and presented the Japanese music radio program “Hougaku” (KXUA 88.3). She is co-founder of the FAT Experimental Music Festival, in Burgos. Spain. Her current musical and research interests cover issues such as the application of Latin American theories on autoconstruction (in the housing realm) to music production, music and improvisation, and music, youth and rural development. Her publications have focused on Japanese Noise, on the circulation of music between Japan and the Okinawan diaspora in Argentina, and on the spatialization of Galician music in Ortigueira, Galicia. She currently lives in Barcelona and is a Visiting Researcher at the Institute Milà i Fontanals of the Spanish National Research Council.