Sara Revilla Gútiez

[CAT ESP ENG]
Sara Revilla Gútiez és Doctora en Antropologia Social i Cultural per l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). Al 2009, es gradua en l’especialitat d’Etnomusicologia a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i és Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals a l’UAB (2009-2011). L’any 2012 rep una beca predoctoral FPU (Formación del Profesorado Universitario) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte d’Espanya (MECD) per dur a terme la seva recerca en el marc del doctorat. La seva tesi doctoral titulada Música y etnicidad en la Moldavia rumana. Discursos identitarios y estructuras musicales analitza el rol de la música com a insignia i símbol identitari en un context post-socialista, concretament, la regió de Moldàvia, a Romania. Revilla ha estat convidada com a investigadora al Institute 13: Ethnomusicology de la Kunstuniversität de Graz (Austria), a la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi (Romania) i a la Universitatea Sapientia de Miercurea Ciuc (Romania). Ha col·laborat com a investigadora en el grup de recerca Egolab-GRAFO de la UAB, concretament en els projectes  ENCLAVE-Social entrepreneurship: local embeddedness, social networking sites and theoretical development i ITINERE. Perfiles del Empresariado Étnico en España. Una aproximación a las estrategias, dinámicas y espacios transnacionales del pequeño empresariado emigrante en la nueva situación económica. Durant la seva etapa formativa en el grau, va participar com a investigadora en el projecte Les músiques de la revolució, guerra i repressió, dut a terme per la UAB i l’ESMuC. Ha format part de diversos comitès organitzadors i científics i al 2015 coordina la organització de la 1st Conference on Ethnomusicology and Anthropology of Music. Methods, perspectives and approaches for the study of music within culture, la qual va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre del comitè editorial de la Revista: Cuadernos de Etnomusicología-SIBE. Entre les seves publicacions més recents, destaca el capítol capítulo “Strengthening national ties through music: discourses and behaviours on Romanian muzică populară” publicat al llibre Making Music, Making Society (2018), del qual Revilla és també co-editora. Els seus interessos abasten diverses temàtiques relacionades amb qüestions d’identitat, de política, de globalització i música. Ha centrat les seves recerques en analitzar el rol de la música en el marc dels estats nacionals contemporanis i en les estratègies de demarcació de les identitats.

[CAT ESP ENG]
Sara Revilla Gútiez es Doctora en Antropología Social y Cultural por la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). En 2009, se graduó en la especialidad de Etnomusicología en la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) y es Master en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones Interculturales en la UAB (2009-2011). En 2012, Revilla recibe una beca predoctoral  FPU (Formación del Profesorado Universitario) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (MECD) para llevar a cabo su investigación en el marco del doctorado. Su tesis doctoral titulada Música y etnicidad en la Moldavia rumana. Discursos identitarios y estructuras musicales analiza el rol de la música como insignia y símbolo identitario en un contexto post-socialista, concretamente, la región de Moldavia, en Rumanía. Revilla ha sido investigadora invitada en el Institute 13: Ethnomusicology de la Kunstuniversität de Graz (Austria), la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi (Rumanía) y en la Universitatea Sapientia de Miercurea Ciuc (Rumanía). Ha colaborado como investigadora en el grupo Egolab-GRAFO, de la UAB, concretamente en los proyectos  ENCLAVE-Social entrepreneurship: local embeddedness, social networking sites and theoretical development e ITINERE. Perfiles del Empresariado Étnico en España. Una aproximación a las estrategias, dinámicas y espacios transnacionales del pequeño empresariado emigrante en la nueva situación económica. Durante su etapa formativa en el grado, participó como investigadora en el proyecto Les músiques de la revolució, guerra i repressió, llevado a cabo por la Universitat Autònoma de Barcelona y la ESMuC. Ha formado parte de diversos comités organizativos y científicos y en 2015 coordina la organización de la 1st Conference on Ethnomusicology and Anthropology of Music. Methods, perspectives and approaches for the study of music within culture, la cual tuvo lugar en la UAB. Es miembro del comité editorial de la Revista: Cuadernos de Etnomusicología-SIBE. Entre sus publicaciones más recientes, destaca el capítulo “Strengthening national ties through music: discourses and behaviours on Romanian muzică populară” publicado en el libro Making Music, Making Society (2018), del cual Revilla también es co-editora. Sus intereses abarcan diversas temáticas relacionadas con cuestiones de identidad, política, globalización y música. Ha centrado sus investigaciones en analizar el rol de la música en el marco de los estados nacionales contemporáneos y en las estrategias de demarcación de las identidades.

[CAT ESP ENG]
Sara Revilla Gútiez is a PhD in Social and Cultural Anthropology from the UAB (Autonomous University of Barcelona). In 2009, she graduated from the specialty of Ethnomusicology at ESMUC (School of Music of Catalonia) and holds a Master’s Degree in Ethnographic Research, Anthropological Theory and Intercultural Relations at the UAB (2009-2011). In 2012, Revilla received a predoctoral FPU (University Teacher Training) Fellowship from the Ministry of Education, Culture and Sports of Spain (MECD) to carry out her doctoral research. Her dissertation entitled Music and Ethnicity in the Romanian Moldavia. Identity Discourses and Musical Structures analyze the role of music as an insignia and identity symbol in a post-socialist context, specifically the Moldavia region in Romania. Revilla has been a guest researcher at the Institute 13: Ethnomusicology of the Kunstuniversität of Graz (Austria), the University “Alexandru Ioan Cuza” of Iaşi (Romania) and at the Universitatea Sapientia of Miercurea Ciuc (Romania). She has collaborated as a researcher in the Egolab-GRAFO group, of the UAB, specifically in the projects ENCLAVE-Social Entrepreneurship: Local Embeddedness, Social Networking Sites and Theoretical Development, and ITINERE. Profiles of Ethnic Entrepreneurship in Spain. An Approach to the Strategies, Dynamics and Transnational Spaces of the Small Business Entrepreneur Emigrant in the New Economic Situation. As an undergraduate she participated as a researcher in the project Les músiques de la revolució, guerra i repressió, developed by the Universitat Autònoma de Barcelona and ESMuC. She has been a membre of various organizing and scientific committees and in 2015 she supervised the organization of the 1st Conference on Ethnomusicology and the Anthropology of Music. Methods, Perspectives and Approaches for the Study of Music within Culture, which took place at the UAB. She is a member of the Editorial Committee of the Journal Cuadernos de Etnomusicología-SIBE. Among her most recent publications is the chapter “Strengthening National Ties through Music: Discourses and Behaviours on Romanian Muzică Populară”,  published in the book Making Music, Making Society (2018), of which Revilla is also co-editor. Her interests cover various issues related to identity, politics, globalization and music. She has focused her research on analyzing the role of music in the framework of contemporary national states and in the demarcation strategies of identities.